وقتي ذرات گرد وغباري كه در فضاي بين سيارات قرار دارند وارد جو زمين مي شوند در اثر سرعت بالا و اصطكاك شديد به وجود آمده مي سوزند و به صورت شهاب ديده مي شوند. در آسماني صاف و تاريك ممكن است در هر ساعت چند شهاب مشاهده كنيد كه در نقاط مختلف آسمان ظاهر و به سرعت محو مي شوند. اما در شبهاي خاصي از سال تعداد شهابها به يكباره زياد مي شود كه به اين پديده «بارش شهابي» گفته مي شود. بارش هاي شهابي در اثر ورود توده اي از ذرات به جو زمين به وجود مي آيند. اين ذرات با سرعت هاي زياد(چند ده كيلومتر در ثانيه) و [...]
1) بارش شهابی ژوئن – عوايي (JBO) دوره ي زماني فعاليت بارش: 1 تا 11 تير 93 طول خورشيدي اوج فعاليت بارش: 95.7 درجه زمان اوج فعاليت بارش: جمعه 6 تير 93 ساعت 19:45 (به وقت ايران) مختصات كانون بارش در زمان اوج: بعد 224 درجه و ميل 48+ درجه سرعت ورودي شهاب هاي بارش به جو زمين: 18 كيلومتر در ثانيه نرخ سمت الراأسي بارش يا ZHR متغير (بين 0 تا 100) منشاء بارش: دنباله دار 7P/Pons-Winnecke در برخی سالها(مانند 1998 و 2004م.) فعالیت قابل توجهی از این بارش ثبت شد. برای امسال هیچ گونه فعالیت خاصی برای آن [...]