خدمات انجمن
1393/02/30
4993
خدمات فعلي انجمن به اعضاي موقت
• ارسال اخبار مربوط به پديده‌هاي نجومي مهم آسمان، بارش‌هاي شهابي و شهابسنگ‌ها
• ارسال خبرنامه و نشريه‌هاي انجمن
• امكان شركت در برنامه‌هاي آتي انجمن (با شرايط ويژه و تخفيف حق شركت)
خدمات جديد و آتي انجمن متعاقباً اعلام خواهد شد.