راه اندازی بخش فارسی گزارش آذرگوی IMO
hasanzadeh
1395/01/28
2587
0
اخبار / اخبار بارشهای شهابی و شهاب سنگ
بخش فارسی گزارش مشاهده آذرگوی در وب سایت سازمان بین المللی شهاب(IMO) راه اندازی شد.
از این پس هر فردی که توانسته آذرگوی را در آسمان مشاهده کند به راحنی می تواند فرم های فارسی موجود در نشانی زیر را تکمیل کند.
http://fireballs.imo.net
این فرم ها ساده هستند و افراد با کمترین اطلاعات نجومی می توانند آنها را تکمیل و ارسال کنند. جمع آوری و تحلیل این گزارشها در تعیین محل سقوط شهابسنگ های احتمالی نقش موثری دارند.
راه اندازی بخش فارسی گزارش آذرگوی IMO

راه اندازی بخش فارسی گزارش آذرگوی IMO