دومین کارگاه جستجوی شهابسنگ ها
hasanzadeh
1395/01/14
866
0
اخبار / دپارتمان بارش شهابی
دومین کارگاه عملی جستجوی شهابسنگ ها دوم و سوم اردیبهشت در کویر کاشان برگزار می شود.
ظرفیت این کارگاه 18 نفر بوده و اولویت با شرکت کنندگان دومین مدرسه نجوم(با موضوع شهابسنگ ها) یا دوره های مشابه برگزار شده توسط انجمن شهاب و شهابسنگ و موسسه علمی پژوهشی نجم شمال است.
دومین کارگاه جستجوی شهابسنگ ها

حق ثبت نام برای افرادی که تا 15 فروردین پیش ثبت نام را انجام دادند 130 هزار تومان و برای سایر افراد 140 هزار تومان است که شامل حق شرکت- سه وعده غذا در هر روز-اسکان در سویت- رزرو خودرو برای تردد در کویر طی 2 روز و بازگشت به شهر کاشان است.
علاقمندان می توانند حق ثبت نام را به شماره کارت بانک ملی 6037991444914653 به نام امیر حسن زاده لشت نشائی واریز نمایند و رسید بانکی یا اینترنتی را به ایمیل انجمن شهاب و شهابسنگ ارسال کنند.
لطفاً قبل از واریز مبلغ با ارسال پیام از تکمیل نشدن ظرفیت مطمئن شوید.
info@ramm.ir