دومین همایش ستاره شناسی و علوم زمین
hasanzadeh
1394/09/18
2249
0
اخبار / اخبار بارشهای شهابی و شهاب سنگ
دومین همایش ستاره شناسی و علوم زمین- پنج شنبه 26 آذر 1394

دومین همایش ستاره شناسی و علوم زمین

این همایش رایگان است. برای دریافت فرم ثبت نام همایش به وب سایت موسسه علمی پژوهشی نجم شمال مراجعه کنید