سمینار جستجوی شهابسنگ ها
hasanzadeh
1394/08/26
2404
0
اخبار / دپارتمان شهاب سنگ / آموزش شهاب سنگ
سمینار جستجوی مواد فرازمینی در سیاره زمین
(از ریز شهابسنگ ها تا گودال های برخوردی)

سمینار جستجوی شهابسنگ ها