راه اندازی گروه تلگرامی انجمن
hasanzadeh
1394/07/26
6596
0
اخبار / دپارتمان بارش شهابی / دپارتمان شهاب سنگ
مدتی است که گروه تلگرامی "انجمن شهاب و شهاب سنگ" راه اندازی شده است. این گروه مخصوص اعضای انجمن شهاب و شهاب سنگ است و تا کنون بیش از 100 نفر در آن عضو هستند.
راه اندازی گروه تلگرامی انجمن
هدف از راه اندازی آن ارتباط بیشتر و سریع تر، اطلاع رسانی و بحث و تبادل نظر درباره موضوعات مرتبط است.