خبرنامه آتش گوی4 منتشر شد
hasanzadeh
1393/06/07
988
0
اخبار / خبرنامه
چهارمین شماره خبرنامه آتش گوی (شهریور 1393) منتشر شد
سال اول، شماره چهارم، شهریور 1393
در این شماره می خوانید:
گزارش برگزاری اولین مدرسه تابستانی نجوم گیلان
شهابسنگ ها و منشا آنها
خلاصه گزارش های رصدی از بارش شهابی برساووشی 1393 توسط اعضای انجمن
پیوست خبرنامه (جزییات گزارش اعضا)
برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید
آتش گوی4

این شماره ا خبرنامه آتش گوی در اوایل شهریور برای اعضای موقت انجمن ارسال شد.
خبرنامه آتش گوی4 منتشر شد