دوره ی آموزشي رصد و ثبت بارش شهابي، آذرگوي و شهابسنگ
hemmati
1398/07/14
4042
0
اخبار / دپارتمان بارش شهابی / آموزش گام به گام مفاهیم / دپارتمان شهاب سنگ / آموزش شهاب سنگ
دوره ی آموزشي رصد و ثبت بارش شهابي، آذرگوي و شهابسنگ
مختص دارندگان مدرک نجوم مقدماتی یا فیزیک نجومی
دوره ی آموزشي رصد و ثبت بارش شهابي، آذرگوي و شهابسنگ