دوره ی آموزش رصد و ثبت بارش و آذرگوی (به شیوه ی نیمه حضوری)
hemmati
1397/01/23
1357
0
اخبار / دپارتمان بارش شهابی / آموزش گام به گام مفاهیم