شماره ماه می مجله Meteor news
hasanzadeh
1396/04/08
727
0
اخبار / دپارتمان بارش شهابی / خبرنامه
شماره ماه می مجله Meteor news منتشر شد.
این مجله توسط تعدادی از پژوهشگران اروپایی علاقمندان به بحث شهابها تهیه شده و رایگان است.
شماره ماه می مجله Meteor news

برای دریافت کلیک نمایید.