برنامه های آموزشی و رصدی در تابستان 98
hemmati
1398/04/12
2900
0
آموزش شهاب سنگ / اخبار بارشهای شهابی و شهاب سنگ
برنامه های آموزشی و رصدی موسسه علمی نجم شمال در تابستان 98 در رصدخانه رشت
برنامه های آموزشی و رصدی در تابستان 98


دوره ی کارگاهی مبانی ستاره شناسی و رصد (نجوم مقدماتی)
برنامه های آموزشی و رصدی در تابستان 98


دوره ی کارگاهی پژوهش بارش شهابی
پیش نیاز: دوره کارگاهی مبانی ستاره شناسی و رصد
برنامه های آموزشی و رصدی در تابستان 98


کارگاه کانی شناسی
این کارگاه پیش نیاز کارگاه سنگ شناسی و شهابسنگ شناسی است که در آینده نزدیک برگزار خواهند شد.
برنامه های آموزشی و رصدی در تابستان 98


دوره کارگاهی نجوم در گردشگری
برنامه های آموزشی و رصدی در تابستان 98