فرم ثبت نام برنامه هاي آموزشي ديگر: http://nssri.ir/news/106-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B2-94.html [...]
Animation Credit: NASA MSFC نكته مهم: در بارش هاي شهابي مهم اين ماه احتمال ظهور آتش گوي (آذرگوي) يا fireball وجود دارد. در هنگام رصد بارش آماده رصد و ثبت آتش گوي ها نيز باشيد. موقعيت صورت فلكي هاي در شامگاه آذرماه موقعيت صورت فلكي هاي در نيمه شب آذرماه موقعيت صورت فلكي هاي در سحرگاه آذرماه تصاوير گرفته شده از آتش گوي يا شهاب هاي بارش جوزايي در سال هاي گذشته: جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص: • لينك دريافت فرم هاي گزارش رصد بارش شهابي: [...]
برمبناي تعريف اتحاديه ي بين المللي نجوم (International Astronomical Union) يا IAU آذرگوی یا آتش گوي، به شهابی گفته مي شود كه درخشان تر از شهاب هاي معمولي و هر سياره اي است. طبق اين تعريف، آتش گوي يك شهاب پرنور از قدر ظاهري 4- و كمتر است. سياره ي زهره پرنورترين سياره در آسمان زمين است كه ميانگين قدر ظاهري آن 4.3- است. در واقع نورانيت اين اجرام به اندازه نورانيت سياره ي زهره و حتي پرنورتر از آن است. نورانيت برخي آتش گوي ها به قدري زياد مي شود كه با نور ماه كامل (بدر) قابل قیاس بوده و سايه ي [...]