گزارش رويت آتش گوي
hemmati
1393/10/04
947
0
دپارتمان شهاب سنگ / تصاویر و گزارشات دریافتی
گزارش رويت آتش گوي

گزارش رويت آتش گوي توسط آقاي عليرضا رحيمي از استان فارس- شهرستان زرقان در تاريخ 24 آذر 1393
گزارش رويت آتش گوي

گزارش رويت آتش گوي

ترسيم مسير آتش گوي بر نقشه ي آسمان

گزارش رويت آتش گوي