تحلیل اولیه رصدهای بارش شهابی زرافه ای آنطور که پژوهشگران بارشهای شهابی پیش بینی کرده بودند بارش شهابی زرافه ای در حوالی 11:30 صبح 3 خرداد93 به وقت رسمی ایران به اوج می رسید. تخمین آنها از مقدار نرخ ساعتی سمت الراسی(ZHR) مختلف بود. محاسبات آنها نشان دهنده ZHR بین 100 تا 400 بود. بر این اساس ساکنین آمریکای شمالی بهترین موقعیت را داشتند. برای اطلاعات بیشتر به شماره اول خبرنامه آتش گوی مراجعه کنید. رصدگران زیادی در این طرح رصدی مشارکت داشتند که آنچه آنها مشاهده کردند،کمتر از انتظارات بود. نتایج [...]
تصاوير آذرگوي ها در شهاب باران زرافه اي 24 مي 2014 (3 خرداد 93) تصوير گرفته شده از يك آتش گوي پرنور در زمان بارش شهابي زرافه اي در 24 مي 2014 (3 خرداد 1393) عكاس: Steve Lacy مرجع: http://earthsky.org/ تصوير گرفته شده از يك آتش گوي نسبتاً پرنور در زمان بارش شهابي زرافه اي در 24 مي 2014 (3 خرداد 1393) در ايلينويز آمريكا توسط Kevin Palmer در ساعت 02:24 بامداد به وقت محلي. مرجع: http://spaceweather.com تاكنون تصويري از رصد آتش گوي در ايران به انجمن شهاب و شهابسنگ ارسال نشده است. [...]