نتایج داده های راداری بارش شهابی زرافه ای هر چند که رصدگرانی که با چشم غیرمسلح بارش شهابی زرافه ای را نظاره گر بودند در زمان اوج در هر ساعت چند شهاب را مشاهده کردند ولی تحلیل اولیه داده های پروژه CMOR که برای بررسی راداری و تعیین مدار شهابواره ها است، نشان می دهد که تعداد شهابهای کم نور(قدر 6 و 7) که در محدوده آشکارسازی این پروژه قرار دارد، قابل توجه بود. در تصویر زیر وضعیت کانون بارش در کنار بارشهای ضعیف دیگر نشان داده شده است که نشان می دهد این بارش فعالیت قابل ملاحظه ای داشته است ماخذ [...]
تحلیل اولیه رصدهای بارش شهابی زرافه ای آنطور که پژوهشگران بارشهای شهابی پیش بینی کرده بودند بارش شهابی زرافه ای در حوالی 11:30 صبح 3 خرداد93 به وقت رسمی ایران به اوج می رسید. تخمین آنها از مقدار نرخ ساعتی سمت الراسی(ZHR) مختلف بود. محاسبات آنها نشان دهنده ZHR بین 100 تا 400 بود. بر این اساس ساکنین آمریکای شمالی بهترین موقعیت را داشتند. برای اطلاعات بیشتر به شماره اول خبرنامه آتش گوی مراجعه کنید. رصدگران زیادی در این طرح رصدی مشارکت داشتند که آنچه آنها مشاهده کردند،کمتر از انتظارات بود. نتایج [...]