فراخوان عمومی رصد و ثبت بارش شهابی برساوشی 1397 موضوع: تحلیل فعالیت بارش شهابی برساوشی 1397 توسط داده‌های رصدگران ایرانی دیدن شهاب‌های درخشان برساوشی لذتی فراوان دارد و فعالیت‌های هدفمند علمی این لذت را دوچندان خواهد کرد. بارش شهابی برساوشی امسال فرصت مناسبی است تا در کنار لذت بردن از زیبایی‌های آسمان شب، شاهد فعالیت‌های منسجم و هدفمند علمی در جامعه نجوم اماتوری باشیم. در این راستا انجمن پژوهشی شهاب و شهاب‌سنگ همچون سال‌های گذشته، فراخوانی عمومی ترتیب داده است تا با مشارکت گروه های داوطلب به [...]
فرم ثبت بارشهای شهابی در دو صفحه است که صفحه اول شامل اطلاعات مکان و شرایط رصدگاه است و صفحه دوم به داده های شهاب های مشاهده شده اختصاص دارد. این فرم را می توانید از اینجا دریافت کنید. در ادامه راهنمای تکمیل آن توضیح داده می شود. جدول ثبت اطلاعات در این قسمت مشخصات رصدگر، تاریخ رصد، موقعیت رصدگاه و... نوشته می شود. در زمان رصد، یک بارش شهابی هدف اصلی رصدگر است و فعال تر از بقیه است بارش اصلی محسوب می شود. ممکن است در همان شب بارشهای شهابی دیگر نیز وجود داشته باشند که البته ضعیف تر هستند که از [...]
پروژه ي رصدي شماره يك انجمن اهداف پروژه: 1. رصد بارش شهابي زارفه اي و تهيه ي گزارش رصد 2. رصد آتش گوي هاي احتمالي قابل رويت در هنگام رخداد بارش شهابي زارفه اي و تهيه گزارش رصد 3. عكسبرداري از بارش شهابي مذكور 4. عكسبرداري از آتش گوي ها 5. انجام يك عمليات نجومي هدفمند و هماهنگ در سطح كشور جهت كسب اطلاعات در خصوص پديده ي بارش شهابي زارفه اي و آتش گوي همچنين فرم هاي گزارش رصد بارش و آتش گوي به سايت انجمن شهاب و شهابسنگ مراجعه شود. مخاطبان و مجريان پروژه: تمام منجمان آماتور و حرفه اي [...]