فرم ثبت بارشهای شهابی در دو صفحه است که صفحه اول شامل اطلاعات مکان و شرایط رصدگاه است و صفحه دوم به داده های شهاب های مشاهده شده اختصاص دارد. این فرم را می توانید از اینجا دریافت کنید. در ادامه راهنمای تکمیل آن توضیح داده می شود. جدول ثبت اطلاعات در این قسمت مشخصات رصدگر، تاریخ رصد، موقعیت رصدگاه و... نوشته می شود. در زمان رصد، یک بارش شهابی هدف اصلی رصدگر است و فعال تر از بقیه است بارش اصلی محسوب می شود. ممکن است در همان شب بارشهای شهابی دیگر نیز وجود داشته باشند که البته ضعیف تر هستند که از [...]
پروژه ي رصدي شماره يك انجمن اهداف پروژه: 1. رصد بارش شهابي زارفه اي و تهيه ي گزارش رصد 2. رصد آتش گوي هاي احتمالي قابل رويت در هنگام رخداد بارش شهابي زارفه اي و تهيه گزارش رصد 3. عكسبرداري از بارش شهابي مذكور 4. عكسبرداري از آتش گوي ها 5. انجام يك عمليات نجومي هدفمند و هماهنگ در سطح كشور جهت كسب اطلاعات در خصوص پديده ي بارش شهابي زارفه اي و آتش گوي همچنين فرم هاي گزارش رصد بارش و آتش گوي به سايت انجمن شهاب و شهابسنگ مراجعه شود. مخاطبان و مجريان پروژه: تمام منجمان آماتور و حرفه اي [...]