تصاویر آتش گوي هاي بارش ثوری
hasanzadeh
1394/08/15
2320
0
تصاوير و فيلم بارش
تصاویر آتش گوي هاي بارش ثوری

Very Bright Taurids Meteors -Martin Popek- November 4, 2015

تصاویر آتش گوي هاي بارش ثوری

Taurid Fireball and Aurora on November 3, 2015- Rocky Raybell

تصاویر آتش گوي هاي بارش ثوری

Taurid_November 2, 2015-Rocky Raybell

تصاویر آتش گوي هاي بارش ثوری

Venus, Jupiter And Mars And A Taurid Meteor - Malcolm Park-November 4, 2015

تصاویر آتش گوي هاي بارش ثوری

Taurids , November 3, 2015 - Rocky Raybell
[center]تصاویر آتش گوي هاي بارش ثوری

Graeme Whipps-November 7, 2015

تصاویر آتش گوي هاي بارش ثوری

Taurid Meteor Shower -Jeff Dai-November 10, 2015,Yardman Lake, Tibet, China
[center]تصاویر آتش گوي هاي بارش ثوری

Taurid Meteor Shower -Jeff Dai-November 10, 2015,Yardman Lake, Tibet, China

[/center][/center]
تصاویر آتش گوي هاي بارش ثوری

Taurid Meteor -Bill Westphal - November 8, 2008

تصاویر آتش گوي هاي بارش ثوری

Taurid Fireball- Japan 2005-Hiroyuki Iida