جدول ثبت اطلاعات در این قسمت مشخصات رصدگر، تاریخ رصد، موقعیت رصدگاه و... نوشته می شود. در زمان رصد، یک بارش شهابی هدف اصلی رصدگر است و فعال تر از بقیه است بارش اصلی محسوب می شود. ممکن است در همان شب بارشهای شهابی دیگر نیز وجود داشته باشند که البته ضعیف تر هستند که از انها به عنوان بارش فرعی یاد می کنیم. به کمک تقویم بارشهای شهابی سالیانه می توان آن را شناسایی کرد. تاريخ زمان رصد مي بايست با توجه به زمان محلي در فرم پيش نويس در هنگام رصد ثبت شود. اگر زمان رصد، قبل از نیمه شب شروع و تا بعد از ان [...]