خبرنامه آتش گوی10
hasanzadeh
1394/07/30
6591
0
دپارتمان بارش شهابی / دپارتمان شهاب سنگ / خبرنامه
دهمین شماره خبرنامه آتش گوی (مهر 1394) منتشر شد
در این شماره می خوانید:
آشنایی با شهابسنگ های جهان(۵)
بارش شهابی جباری
معرفی ده عدد ازبزرگترین گودال های برخوردی منظومه شمسی
گزارش رخداد شهابسنگی زنجان
خبرنامه آتش گوی10

خبرنامه آتش گوی برای اعضای انجمن ارسال شد