پروژه رصدي شماره 3
hasanzadeh
1394/05/15
942
0
دپارتمان بارش شهابی / پروژه های بارش شهابی / دپارتمان شهاب سنگ
اهداف پروژه:
1. رصد بارش های شهابی برساووشی و سایر بارشهای شهابی فعال، تهيه ي گزارش رصد مرئی یا رادیویی
2 تعیین فعالیت بارش شهابی برساووشی در شب های مختلف
3. رصد آتش گوي هاي احتمالي قابل رويت در هنگام رخداد بارش های شهابي مذکور و تهيه گزارش رصد
4 عكسبرداري از بارش شهابي های مذكور یا ترسیم مسیر شهاب های رویت شده بر نقشه ی آسمان
5 عكسبرداري از آتش گوي ها یا ترسیم مسیر آتش گوی های رویت شده بر نقشه ی اسمان
6. انجام يك عمليات نجومي هدفمند و هماهنگ در سطح كشور
پروژه رصدي شماره 3

مخاطبان و مجريان پروژه: اعضای محترم انجمن + تمام منجمان آماتور و حرفه اي كشور
زمان های عملیات رصد و عکسبرداری: از 16 امرداد لغایت 31 امرداد- ساعت 23:30 تا 5 بامداد
حداقل مدّت رصد مفيد بارش: 2 ساعت
مكان رصد: در خارج شهر و روستا و در مكاني ايمن و به دور از آلودگي نوري حتي المقدور با گستره ي افق شرقی باز
نکات مهم:
1. جهت كسب اطلاعات در خصوص پديده ي های بارشی مذکور به خبرنامه ی شماره ی 9 آتش گوی و سایت انجمن شهاب و شهابسنگ مراجعه فرمایید.
2. فرم گزارش رصد بارش شهابی و فرم رویت آتش گوي در سایت انجمن شهاب و شهابسنگ موجود است.
3. جهت كسب اطلاعات در خصوص نحوه ی رصد و ثبت بارش های شهابی به مقاله ی منتشر شده در خبرنامه ی شماره ی 1 آتش گوی یا راهنمای تکمیل فرم ثبت بارش شهابی مراجعه فرمایید.
4. جهت كسب اطلاعات در خصوص نحوه ی ثبت رادیویی بارش های شهابی به مقاله ی منتشر شده در خبرنامه ی شماره ی 2 آتش گوی مراجعه فرمایید.
5. بزودی برخی اطلاعات خاص و کمک رصدی برای اعضای محترم انجمن و متقاضیان ارسال خواهد شد.
6 گزارشهای دریافتی رصد و ثبت بارش برساووشی سال گذشته در خبرنامه شماره 4 منتشر شد.
7 برخی از گزارشهای دریافتی برای سازمان بین المللی شهاب ارسال شد.
پروژه رصدي شماره 3


گزارشها و عكس هاي خود را به ايميل انجمن ارسال فرماييد تا جهت بررسي و انعكاس خبري
در دپارتمان مربوط با نام خودتان قرار گيرد.