خبرنامه آتش گوی9
hasanzadeh
1394/05/10
1183
0
دپارتمان بارش شهابی / دپارتمان شهاب سنگ / خبرنامه
نهمین شماره خبرنامه آتش گوی (امرداد 1394) منتشر شد
سال اول، شماره 9
در این شماره می خوانید:
کنفرانس بین المللی شهاب 2015
آشنایی با شهابسنگهای جهان(4)
اصابت شهاب سنگ به بام یک خانه در استان همدان
78 امین نشست سالانه انجمن شهاب سنگ شناسی
فرصتی مناسب برای رصد شهاب های برساووشی
گزارش نخستین کارگاه شناخت و جستجوی شهاب سنگ ها

خبرنامه آتش گوی برای اعضای انجمن ارسال شد

خبرنامه آتش گوی9