مهمترین بارشهای شهابی نیمه اول امرداد
hasanzadeh
1399/05/06
3501
0
دپارتمان بارش شهابی / اطلاعات کمکی رصد بارش
بارش شهابی آلفا جدی(CAP): در طی این ماه این بارش فعال است. اوج فعالیت آن از 3 تا 8 امرداد است.کانون بارش در بعد 20 ساعت و 16 دقیقه(معادل 304 درجه) و میل 11- قرار دارد. این نقطه در شمال غرب صورت فلکی جدی و در 2 درجه ای شمال غربی ستاره قدر چهارم آلفا-جدی قرار دارد. کانون بارش در حدود ساعت 1 بامداد به بیشینه ارتفاع خود می رسد. سرعت شهابهای این بارش حدود 22 کیلومتر بر ثانیه است که شهابهایی با سرعت کم محسوب می شوند. در آسمان تاریک، هر رصدگر می تواند در هر ساعت، 2 شهاب این بارش را مشاهده کند.
مهمترین بارشهای شهابی نیمه اول امرداد[/center]
دلتا-دلوی جنوبی(SDA): اوج فعالیت این بارش در 7 امرداد اتفاق می افتد. کانون بارش در بعد 22:40(معادل 340 درجه) و میل 16- قرار دارد. این نقطه در جنوب غرب صورت فلکی دلو و 3 درجه غرب ستاره قدر سوم دلتا-دلو قرار دارد. کانون بارش در حدود ساعت 10 شب به بیشینه ارتفاع خود می رسد. سرعت شهاب های آن 42 کیلومتر بر ثانیه است که شهابهایی با سرعت متوسط محسوب می شوند.
مهمترین بارشهای شهابی نیمه اول امرداد

حوت جنوبی(PAU): این بارش برای مشاهده از نیمکره شمالی زمین چندان مناسب نیست. کانون آن در بعد 22:40(معادل 340 درجه) و میل 32- قرار دارد. اوج فعالیت آن در 6 امرداد اتفاق می افتد.

برساووشی(PER): فعالیت بارش برساووشی از هفته قبل شروع شده است. در ابتدای امرداد، کانون بارش در بعد 1:28(22 درجه) و میل 53+ قرار دارد. این نقطه در مرز صورت فلکی برساووش باذات الکرسی قرار دارد. در این هفته، در آسمان تاریک هر رصدگر در هر ساعت می تواند شاهد 3 شهاب برساووشی باشد.