بارش شهابي ربعي
hasanzadeh
1393/10/09
2498
0
دپارتمان بارش شهابی / بارشهای شهابی این ماه
بارش شهابي ربعي يكي از چند بارش شهابي فعال ساليانه است. ربع نام صورت فلكي كوچكي بوده است كه در تقسيم بندي انجمن بين المللي نجوم جزيي از صورت فلكي عوا محسوب شده است. به همين دليل نام اين بارش شهابي براي خيلي ها آشنا نيست. سرد بودن هوا در اين زمان باعث مي شود كه رصدگران كمي به رصد آن بپردازند. علاوه بر اين كم بودن ارتفاع كانون بارش باعث مي شود كه رصدگران بخشي از شهابهاي اين بارش را از دست بدهند.كانون اين بارش پس از نيمه شب از شمال شرق طلوع مي كند و در ساعت 5 بامداد به ارتفاع حدود 50 درجه از افق شرقي مي رسد. شهابهاي اين بارش سرعت نسبتاً كمي دارند. اوج بارش شهابي ربعي در بامداد 14 دي ماه خواهد بود.
بارش شهابي ربعي

با وجود اينكه بارش شهابي ربعي با ZHR حدود 120 يكي از فعالترين بارشهاي ساليانه است ولي هنوز در مورد منشاء آن ترديد وجود دارد. در مطالعات اوليه منشاء اين بارش دنباله دار ماچولز (96P/Machholz) تعيين شد. Peter Jenniskens از موسسه SETI در مقاله اي در سال 1997 به تجزيه و تحليل بارش ربعي پرداخت. او نشان داد كه اين بارش خيلي جوان است و بيش از چند صد سال قدمت ندارد. بررسي جابجايي شهابواره‌ها در چند صد سال گذشته مشخص كرد كه دنباله دار مذكور نمي توانند منشاء اين بارش باشند. ويژگي جالب اين بارش شيب زياد منحني فعاليت آن است يعني اوج آن در مدت چند ساعت اتفاق مي افتد و به سرعت افت مي كند. وي اين اثر را مربوط به تمايل مداري زياد دنباله دار منشاء دانست. چند سال قبل يك تيم تحقيقاتي به سرپرستي وي در مقاله اي نشان دادند كه منشاء بارش ربعي سيارك تازه كشف شده 2003 EH1است. او معتقد است اين سيارك بازمانده يا تكه اي از يك دنباله دار است. رصدها اين گفته را تاييد مي كنند كه احتمالاً اين سيارك بخشي از دنباله ار C/1491Y1 كه در 500 سال قبل از آن جدا شده است. علاوه بر اين رصدها نشان مي دهند توزيع جرمي شهابهاي اين بارش يكسان نيست.در نتيجه درخشندگي شهابها دربازه هاي زمانهاي مختلف تغيير مي كند.