گزارش ثبت بارش شهابی جوزایی در ایران
hasanzadeh
1393/10/04
1055
0
دپارتمان بارش شهابی / گزارشات رصد بارش در ايران
گزارش ثبت بارش شهابی جوزایی از زرقان استان فارس دریافت شد. آقای علیرضا رحیمی به نمایندگی از انجمن نجوم هلال نو زرقان، داده های ثبت شده در قالب 3 گروه رصدی را به شرح زیر ارسال کردند.
گزارش ثبت بارش شهابی جوزایی در ایران

گروه شماره 1- زرقان
گروه شماره 2- زرقان
گروه شماره 3- زرقان