بارش هاي شهابی مهرماه (مرئي و راديويي)
hemmati
1397/07/16
1944
0
دپارتمان بارش شهابی / اطلاعات کمکی رصد بارش / رویدادهای ماهانه / بارشهای شهابی این ماه
بارش هاي شهابی مهرماه (مرئي و راديويي)

Animation Credit: NASA MSFC

1) بارش شهابی اژدهايي (DRA)
دوره ي زماني فعاليت بارش: 14 تا 18 مهر 93
طول خورشيدي اوج فعاليت بارش: 195.4 درجه
زمان اوج فعاليت بارش: بامداد پنج شنبه 17 مهر 93 ساعت 02:58 (به وقت ايران)
مختصات كانون بارش در زمان اوج: بعد 262 درجه و ميل 54+ درجه
سرعت ورودي شهاب هاي بارش به جو زمين: 20 كيلومتر در ثانيه
نرخ سمت الراأسي بارش (ZHR): متغير (در سال هاي مختلف فرق مي كند)
بارش هاي شهابی مهرماه (مرئي و راديويي)

2) بارش شهابی ثوري جنوبي (STA)
دوره ي زماني فعاليت بارش: 19 شهريور تا 29 آبان 93
طول خورشيدي اوج فعاليت بارش: 197 درجه
زمان اوج فعاليت بارش: عصر جمعه 18 مهر 93 ساعت 17:51 (به وقت ايران)
مختصات كانون بارش در زمان اوج: بعد 32 درجه و ميل 09+ درجه
سرعت ورودي شهاب هاي بارش به جو زمين: 27 كيلومتر در ثانيه
نرخ سمت الراأسي بارش (ZHR): 5

3) بارش شهابی دلتا- ارابه راني(DAU)
دوره ي زماني فعاليت بارش: 18 تا 26 مهر 93
طول خورشيدي اوج فعاليت بارش: 198 درجه
زمان اوج فعاليت بارش: شامگاه شنبه 19 مهر 93 ساعت 18:08 (به وقت ايران)
مختصات كانون بارش در زمان اوج: بعد 84 درجه و ميل 44+ درجه
سرعت ورودي شهاب هاي بارش به جو زمين: 64 كيلومتر در ثانيه
نرخ سمت الراأسي بارش (ZHR): 2

4) بارش شهابی اپسيلون- جوزايي (EGE)
دوره ي زماني فعاليت بارش: 22مهر تا 5 آبان 93
طول خورشيدي اوج فعاليت بارش: 205 درجه
زمان اوج فعاليت بارش: شامگاه شنبه 26 مهر 93 ساعت 19:42 (به وقت ايران)
مختصات كانون بارش در زمان اوج: بعد 102 درجه و ميل 27+ درجه
سرعت ورودي شهاب هاي بارش به جو زمين: 70 كيلومتر در ثانيه
نرخ سمت الراأسي بارش (ZHR): 3

5) بارش شهابی جباري (ORI)
دوره ي زماني فعاليت بارش: 10 مهر تا 16 آبان 93
طول خورشيدي اوج فعاليت بارش: 208 درجه
زمان اوج فعاليت بارش: شامگاه سه شنبه 29 مهر 93 ساعت 20:08 (به وقت ايران)
مختصات كانون بارش در زمان اوج: بعد 95 درجه و ميل 16+ درجه
سرعت ورودي شهاب هاي بارش به جو زمين: 66 كيلومتر در ثانيه
نرخ سمت الراأسي بارش (ZHR): 18 (داراي زمان هاي اوج اضافي)
بارش هاي شهابی مهرماه (مرئي و راديويي)

بارش هاي شهابی مهرماه (مرئي و راديويي)

بارش هاي شهابی مهرماه (مرئي و راديويي)

بارش هاي شهابی مهرماه (مرئي و راديويي)

بارش هاي شهابی مهرماه (مرئي و راديويي)

6) بارش شهابی اسدی کوچک(LMI)
دوره ي زماني فعاليت بارش: 27 مهر تا 5 آبان 93
طول خورشيدي اوج فعاليت بارش: 211 درجه
زمان اوج فعاليت بارش: شامگاه جمعه 2 آبان 93 ساعت 20:27 (به وقت ايران)
مختصات كانون بارش در زمان اوج: بعد 162 درجه و ميل 37+ درجه
سرعت ورودي شهاب هاي بارش به جو زمين: 62 كيلومتر در ثانيه
نرخ سمت الراأسي بارش (ZHR): 2

7) بارش شهابی ثوری شمالی (NTA)
دوره ي زماني فعاليت بارش: 28 مهر تا 19 آذر 93
طول خورشيدي اوج فعاليت بارش: 230 درجه
زمان اوج فعاليت بارش: شامگاه چهارشنبه 21 آبان 93 ساعت 19:52 (به وقت ايران)
مختصات كانون بارش در زمان اوج: بعد 58 درجه و ميل 22+ درجه
سرعت ورودي شهاب هاي بارش به جو زمين: 29 كيلومتر در ثانيه
نرخ سمت الراأسي بارش (ZHR): 5 (داراي زمان هاي اوج اضافي)

8) بارش شهابی راديويي سكستانتي Sextantids (آشكارسازي راديويي در روز)
دوره ي زماني فعاليت بارش: 18 شهريور تا 17 مهر 93
طول خورشيدي اوج فعاليت بارش: 184.3 درجه
زمان اوج فعاليت بارش: شنبه 5 مهر 93
بهترين زمان رصد شده (در عرض جغرافيايي50 درجه شمالي): ساعت 12:30 تا 16:30 (به وقت ايران)
مختصات كانون بارش در زمان اوج: بعد 152 درجه و ميل 00+ درجه
نرخ بارش: متوسط

نكته مهم:
در بارش هاي شهابي مهم اين ماه احتمال ظهور آتش گوي (آذرگوي) يا fireball وجود دارد. در هنگام رصد بارش آماده رصد و ثبت آتش گوي ها نيز باشيد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص:
• آشكارسازي راديويي شهاب ها به مقاله ي منتشر شده در خبرنامه ي آتش گوي انجمن، شماره ي 2 مراجعه فرماييد.
• جزئیات بارش جباری به به مقاله ي منتشر شده در خبرنامه ي آتش گوي انجمن، شماره ي 5 مراجعه فرماييد.
• لينك دريافت فرم هاي گزارش رصد بارش شهابي:
http://ramm.ir/meteor-dept/10-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C.html
• لينك راهنمايي تكميل فرم هاي گزارش رصد بارش شهابي:
http://ramm.ir/meteor-dept/education-basic/18-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C.html
• ماهيت و تشخيص آتش گوي (آذرگوي) يا fireball :
http://ramm.ir/meteor-dept/education-step/6-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%DA%AF%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%A7-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%8A.html

• لينك فرم گزارش رصد آتش گوي:
http://ramm.ir/meteorite-dept/7-%D9%81%D8%B1%D9%85-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%DA%AF%D9%88%D9%8A.html

خبرنامه ي آتش گوي شماره يك

نقشه های ترسیم رد شهاب های بارش یا آتش گوی های رویت شده: (کلیک کنید)
MAPS.rar [262.25 کیلوبایت] ( تعداد دانلود: 3)


لينك هاي دسترسي به اطلاعات مرجع:
www.imo.net

http://www.namnmeteors.org
آشنایی با برخي مفاهیم بارش شهابي:
نرخ ساعتي سمت الرأسي بارش (ZHR):
تعداد شهاب هاي قابل مشاهده ي يك بارش شهابي در مدت یک ساعت رصد مفید و در شرایط رصدی مطلوب که حدّ قدر آسمان 6.5+ است و در زمانی که کانون بارش در سمت الرأس ناظر باشد.
کانون بارش (Radiant):
شهاب هاي يك بارش شهابي در مسير ورود خود به جوّ زمين در مکانی در آسمان پديدار مي شوند كه به نظر مي رسد از يك نقطه ي خاص كه كانون بارش ناميده مي شود خارج می شوند. به همين علت نام هر بارش شهابي را همنام همان صورت فلكي در نظر مي گيرند كه كانون بارش در آن صورت فلكي جای دارد.
بارش هاي شهابی مهرماه (مرئي و راديويي)

طول خورشیدی (Solar Longitude):
کمانی از دایره البروج از نقطه ی اعتدال بهاری تا نقطه مکان خورشید بر دایره البروج است. این کمان از دایره البروج بر حسب درجه از صفر تا 360 اندازه گیری می شود. خورشید در اول بهار دارای طول خورشیدی صفر، در اول تابستان 90، در اول پاییز 180 و در اول زمستان 270 درجه است.

انجمن پژوهشي شهاب و شهابسنگ آماده ي دريافت تصاوير و گزارش هاي رصدي شماست تا با نام خودتان در اين بخش منعكس شود.