کانون بارش شهابی چیست؟
hasanzadeh
1393/06/27
3291
0
دپارتمان بارش شهابی / آموزش گام به گام مفاهیم
بارش‌های شهابی هنگامی رخ می دهند که زمين در مدار خود با توده ای از شهابواره ها برخورد کند. منشاء بسياری از آنها، دنباله دارها هستند. اين صخرهای يخی با حرکت در مدار خود ذرات ريزی به جا می گذارند. با نزديک شدن دنباله دار به خورشيد تعداد ذرات به جا مانده افزايش می يابد. بنابراين مدار دنباله دار مملو از ذراتی می شود که با همان سرعت دنباله دار و تقريباً در همان مدار به دور خورشيد می گردند. به دليل حرکت متناوب زمين به دور خورشيد، سياره ما در زمان مشخصی از سال به نزديکی مدار دنباله دار می رسد و با برخورد به اين ذرات، بارش شهابی رخ می دهد
کانون بارش شهابی چیست؟

کانون بارش شهابی چیست؟

شهابواره ها تقريباً در مسيرهايی موازی يکديگر و با سرعت يکسانی وارد جو می شوند. عمل سوختن و يونيزه شدن آنها بيشتر در ارتفاع ۸۰ تا ۱۲۰ کيلومتری بالای سطح زمين رخ می دهد. اين فاصله برای ناظری که روی سطح زمين ايستاده، فاصله بسيار دوری است. بنابراين به دليل اثر پرسپکتيو چنين به نظر می رسد که شهاب ها از يک نقطه آسمان خارج می شوند. به اين نقطه مجازی کانون بارش گفته می شود
کانون بارش شهابی چیست؟

کانون بارش شهابی چیست؟

بارشهای شهابی با اسم صورت فلکی ای نامگذاری می شوند که کانون بارش در زمان اوج فعاليت در آن قرار دارد. برای مثال بارش شهابی برساووشی که کانون آن در صورت فلکی برساووش است. اگر کانون دو يا چند بارش در يک صورت فلکی باشد، از نام ستاره درخشان نزديک کانون هم استفاده می شود مانند بارش اتاـ دلوی يا دلتاـ دلوی. گاهی اوقات هم برای مشخص کردن چندين بارش در يک صورت فلکی از نام ماه اوج بارش نيز کمک گرفته می شود
کانون بارش شهابی چیست؟