نتایج و تصاویر بارش شهابی اتا-دلوی
hasanzadeh
1396/02/17
2198
0
دپارتمان بارش شهابی / تصاوير و فيلم بارش / بارشهای شهابی این ماه
هر ساله بارش شهابی اتا-دلوی در 17-16 اردیبهشت به اوج می رسد. معمولا ZHR آن حدود 40 است. امسال پیش بینی شده بود که اوج بارش اتا-دلوی در صبحگاه 6 می (16 اردیبهشت) اتفاق بیافتد و در زمان اوج ZHR کمی بیش از حد معمول باشد. نتایج اولیه داده های رصدی این موضوع را تایید می کند.

نتایج و تصاویر بارش شهابی اتا-دلوی

نمودار فعالیت بارش اتا-دلوی 2017

نتایج و تصاویر بارش شهابی اتا-دلوی

Bright Eta Aquariid Meteor In Predawn Sky-Eliot Herman on May 5, 2017-Tucson AZ


نتایج و تصاویر بارش شهابی اتا-دلوی

Frankie Lucena on May 5, 2017-Puerto Rico