راصدین بارش شهابی برساوشی95 -عضو انجمن
hasanzadeh
1395/06/06
988
0
دپارتمان بارش شهابی / گزارشات رصد بارش در ايران
راصدین بارش شهابی برساوشی95 -عضو انجمن

نام و نام خانوادگی / مکان رصد / مدت کل رصد (بر حسب ساعت) / تعداد شهاب رصد شده
1. امیر حسن زاده / گیلان- لوشان- بیورزین / 3.23 / 69
http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=16606
2-علیرضا رحیمی و ....(انجمن نجوم هلال نو زرقان)/ فارس-سپیدان-رودبال / 2.0 / 46
http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=16625
3-محمد مهدی عسگری و .... / مرکزی- اراک / 0.84 / 146
http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=16968
4-داود همتی/ گیلان-رشت-رصدخانه کوشیار گیلانی / 0.82 / 2
http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=16617
5-رضا انساندوست / اصفهان- شهررضا / 2.33 / 24
http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=16611
6- سمانه گنجی لیسار / گیلان- لوشان- بیورزین / 5.16 / 86
http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=16943
7- سپیده گنجی لیسار / گیلان- لوشان- بیورزین /
http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=16976
8-ریحانه فلاح / گیلان- لوشان- بیورزین / 6.75 / 279
http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=16925
9-حجت الله حکمت زاده و ..../ خوزستان-دزفول- زیباشهر /
http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=17050
10- محمد مدنی/ کاشان-تخت جور
http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=16991
11-امیر حسین محمدزادگان / کاشان-تخت جور
http://vmo.imo.net/imozhr/obsview/view.php?id=17060