فراخوان عمومی رصد و ثبت بارش شهابی برساوشی
hasanzadeh
1395/05/16
4474
0
دپارتمان بارش شهابی / پروژه های بارش شهابی / گزارشات رصد بارش در ايران / دپارتمان شهاب سنگ
فراخوان عمومی رصد و ثبت بارش شهابی برساوشی 1395

موضوع: تحلیل فعالیت بارش شهابی برساوشی 1395 توسط داده‌های رصدگران ایرانی
دیدن شهاب‌های درخشان برساوشی لذتی فراوان دارد و فعالیت‌های هدفمند علمی این لذت را دوچندان خواهد کرد. بارش شهابی برساوشی امسال فرصت مناسبی است تا در کنار لذت بردن از زیبایی‌های آسمان شب، شاهد فعالیت‌های منسجم و هدفمند علمی در جامعه نجوم اماتوری باشیم.
فراخوان عمومی رصد و ثبت بارش شهابی برساوشی

در این راستا انجمن پژوهشی شهاب و شهاب‌سنگ همچون سال‌های گذشته، فراخوانی عمومی ترتیب داده است تا با مشارکت گروه های داوطلب به جمع آوری داده های رصدگران ایرانی پرداخته و تحلیلی از فعالیت بارش شهابی برساوشی 1395 بدست آورد. مسلماً این هدف با همکاری همه انجمن‌های نجوم و منجمان دارای تجربه در ثبت بارش‌های شهابی در کشور عزیزمان محقق خواهد شد.
در این پروژه قرار است که هر گروه‌ رصدی در چند شب از پیش تعیین‌شده که در بازه زمانی 18 امرداد الی 28 امرداد قرار دارد به رصد مرئی و ثبت بارش شهابی بپردازند. با توجه به بازه زمانی ده روزه ی پروژه، لازم است تا انجمن‌ها و یا منجمان مستقل داوطلب، اطلاعات درخواستی را در فرم زیر تکمیل کرده و به ایمیل انجمن پژوهشی شهاب و شهاب‌سنگ ارسال کنند تا برنامه‌ریزی‌های بعدی صورت گیرد.
فراخوان عمومی رصد و ثبت بارش شهابی برساوشی

فرم ثبت اطلاعات گروه های رصدی بارش شهابی برساوشی

 نام گروه رصدی:
 اعضای گروه:
 آیا اعضای گروه تجربه قبلی در ثبت و گزارش بارش شهابی دارند؟
 آیا اعضای گروه تجربه قبلی شرکت در پروژه های علمی-گروهی دارند؟
 تاریخ های پیشنهادی شما که قادر به رصد هستید؟
 اگر نیاز به رصد در تاریخ دیگری علاوه بر تاریخ پیشنهادی شما بود، قادر به رصد هستید؟
 اگر نیاز به رصد در تاریخی دیگر بجز تاریخ پیشنهادی خودتان بود، قادر به رصد هستید؟

 معمولاً داده‌های ارسالی گروه‌ها در شب‌های غیر از اوج بارش کمتر است بنابراین مهم است که علاوه بر شبهای اوج بارش در تاریخ های دیگر نیز رصد صورت گیرد تا دادهای مورد نیاز برای تمام شبهای این دهه بدست آیند و تحلیل دقیقی صورت گیرد. لذا خواهشمند است تاریخ های رصدی خود را علاوه بر اوج بارش در سایر تاریخ ها نیز قرار دهید.
 جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد بارش شهابی برساووشی 1395 به سایت انجمن شهاب و شهابسنگ www.ramm.ir مراجعه کنید.
 ایمیل انجمن پژوهشی شهاب و شهاب‌سنگ info@ramm.ir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نکات مهم:
1. جهت كسب اطلاعات در خصوص پديده ي های بارشی مذکور به مقاله بارش برساوشی1395 در وب سایت انجمن شهاب و شهابسنگ مراجعه فرمایید.
2. فرم گزارش رصد بارش شهابی و فرم رویت آتش گوي در وب سایت انجمن شهاب و شهابسنگ موجود است.
3. جهت كسب اطلاعات در خصوص نحوه ی رصد و ثبت بارش های شهابی به مقاله ی منتشر شده در خبرنامه ی شماره ی 1 آتش گوی یا راهنمای تکمیل فرم ثبت بارش شهابی مراجعه فرمایید.
4. جهت كسب اطلاعات در خصوص نحوه ی ثبت رادیویی بارش های شهابی به مقاله ی منتشر شده در خبرنامه ی شماره ی 2 آتش گوی مراجعه فرمایید.
5. گزارشهای دریافتی رصد و ثبت بارش برساووشی سال گذشته در این نشانی منتشر شد.
6 در سال گذشته برخی از گزارشهای دریافتی برای سازمان بین المللی شهاب ارسال شد.
فراخوان عمومی رصد و ثبت بارش شهابی برساوشی

[center]