شرح تاسیس و اهداف
1393/02/28
4019
انجمن پژوهشي شهاب و شهابسنگ موسسه اي علمی پژوهشي و غيرانتفاعی است كه در سطح آماتوري و نیمه‌ حرفه‌ای در سطح كشور فعاليت مي كند.
اهداف كلي تأسيس انجمن عبارتند از:.
1- ترويج و ارتقای دانش علمی پدیده های شهابی، بارش ها و فوران هاي شهابی
و شهابسنگ ها در کشور
2- ایجاد مرجعی موثق با اطلاعات صحیح و به روز پدیده های مذكور و دريافت
داده هاي رصدي و صحرايي
3- برنامه ریزی، سازماندهی، جمع آوری و تحليل داده های رصدی و صحرايي پدیده های فوق الذکر در سراسر کشور با همکاری انجمن های نجوم و علاقه مندان و ارائه و انتشار نتايج به متخصصان و مراجع ذيربط داخلي و بين المللي
4- شناسایی استعدادها، هدايت و حمايت اعضاي پژوهشگر در حوزه‌های مربوط