خبرنامه آتش گوی8
hasanzadeh
1394/01/28
4781
1
خبرنامه
هشتمین شماره خبرنامه آتش گوی (فروردین 1394) منتشر شد
سال اول، شماره 8
در این شماره می خوانید:
درخشانترین آتش گوی های ثبت شده در ماههای اخیر
معرفی بارش شهابی شلیاقی
آشنایی با شهابسنگهای جهان(3)
شهاب سنگ ساترز میل
کارگاه شناخت و جستجوی شهاب سنگ ها

خبرنامه آتش گوی برای اعضای انجمن ارسال شد
خبرنامه آتش گوی8

حسین شکوفی # 16 مرداد 1394 10:21

من تازه عضو شده ام آیا میتوان شماره های 1 تا 8 خبرنامه را داشته باشم شماره 9 برایم ارسال شده ممنون